Siirry sisältöön

Henkilökohtainen ohjaus tukipilarina – Ammattiin opiskelu ei-suomea äidinkielenään puhuvan näkökulmasta

Henkilö kuuntelee stetoskoopilla toisen henkilön pulssia käsivarresta
Tässä blogissa käsitellään kolmen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijan ja ammatillisen oppilaitoksen lähihoitajaksi valmistuneen kokemuksista Opinportailta työelämään Satakunnassa -hankkeen mahdollistamasta ohjauksesta. Ohjaus on vuorovaikutusta, jossa pyritään auttamaan opiskelijaa ratkaisemaan jokin ongelma tai oppimaan uusi toimintatapa. Ohjaus voi olla yksilöohjausta, ryhmäohjausta tai yhteisöohjausta.

Kolmella äidinkielenään venäjää puhuvalla opiskelijalla on vahva motivaatio oppia sairaanhoitajan ammattitaito hyvin. Suomen kielen oppiminen ja sen ammatillinen käyttö ohjatuissa harjoitteluissa vaatii paljon harjaannusta. Hankkeessa oli tarjolla erityisesti suomen kielen tukipajoja. Tukipajoissa keskusteltiin ja tuettiin opiskelijaa oppimistehtävissä.

”Tukipajoissa erityisesti suomen kielen opinnot ja suomen kielen kurssi ovat vahvistaneet kielitaitoa. Opintojen aikana kliininen hoitotyö on muodostunut ammatillisuuden tärkeäksi perustaksi, ja hoitotyö on sisäistynyt syventävissä opinnoissa. Kirjalliset tehtävät ovat antaneet valmiuksia tiedon syventämiseen.” -Sairaanhoitajaopiskelija

Vahvuuksiin keskittyvä ohjaaminen rakentaa opiskelijan itsevarmuutta. Opiskelijoilla on hyvät sosiaaliset taidot ja heille on luontevaa kohdata asiakas. Tärkeää on käyttää aktiivisesti suomen kieltä kaikissa asiakastilanteissa. Vuorovaikutus harjoittelupaikan henkilökunnan ja potilaiden kanssa lisää opiskelijan itseluottamusta ja vähentää stressiä.

Parhaimmillaan harjoittelussa opiskelija kokee kuuluvansa työyhteisöön, mikä antaa varmuutta hoitotyössä toimimisessa. Selkokielen käyttäminen opiskelijan ohjauksessa vähentää opiskelijan stressiä ja epävarmuutta.

Harjoittelujaksojen merkitys

Haastateltavat kertovat ammatillisesta kasvustaan. Sairaanhoitajan tehtäviin kasvaminen vaatii itseltä paljon. Tulee tietää omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa. Rakentavalla keskustelulla työyhteisön ja opettajan kanssa opiskelija saa palautetta omista vahvuuksistaan ja kehittymisestään. Erityisesti oman ajattelun kehittyminen ja luottaminen omaan osaamiseen on huomattu harjoittelupaikoissa.

”Sairaanhoitajalla on suuri vastuu potilaan kokonaishoidosta ja sen järjestämisestä. Vastuun ymmärtää, kun on esimerkiksi selvitettävä potilaan tausta, jotta jatkohoidon järjestäminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.”

Ohjaajan kanssa työskentely ja ohjaajalta oppiminen on korvaamatonta. Opiskelija saa ohjaajalta tietoa suomalaisesta hoitokulttuurista. Hyvässä ohjaussuhteessa on mahdollista käydä kulttuurien välistä dialogia.

Ohjaajan tehtävä on luoda opiskelijalle oppimistilanteita ilmapiirissä, jossa arvostetaan molemminpuolista oppimista toisen kulttuurista sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta.

Henkilökohtaisen ohjauksen merkitys

Tässä osassa käsitellään ammatillisessa koulussa opiskelleen aliedustetun henkilön henkilökohtaista tukea ja ohjausta, jonka Opinportailta työelämään- hanke hänelle mahdollisti.

Opiskelijoiden henkilökohtaisissa ohjauksissa korostettiin kannustavaa, vahvuuksiin perustuvaan lähestymistapaan sekä positiiviseen ilmapiiriin. Positiivisella pedagogiikalla kiinnitetään huomio myönteisiin onnistumisiin ja oppimista edistäviin seikkoihin, (vrt. Wenström, Koukkari ja Guttorm 2018.)

Blogin kiinnostuksen kohteena on miten Opinportailta työelämään – hankkeen mahdollistama henkilökohtainen ohjaus ja tuki vaikutti opiskelun etenemiseen ja edelleen lähihoitajaksi valmistumiseen.  Vastauksia haettiin, ohjauksissa olleen maahanmuuttaja romanitaustaisen henkilön antamista vastauksista. Nykyään lähihoitajana toimiva henkilö vastasi viiteen avoimeen kysymykseen. Kysymykset käsittelivät, saitko opiskelijana hankkeen aikana tarpeeksi tukea ja ohjausta ja auttoivatko ohjaukset opiskelussa ja valmistumisessa ajallaan sekä miten työllistyit. Viimeisessä kysymyksessä vastaajalla oli mahdollisuus kertoa haluamiaan asioita ohjauksesta ja tuesta.

Lähihoitaja kertoo saaneensa hankkeen kautta erittäin paljon tukea ja apua kaikissa kouluun ja työelämään liittyvissä asioissa sekä piti ohjauksen merkitystä suurena valmistautumisessa työelämään, koska aiempi työkokemus hoitoalalta puutui kokonaan. Lisäksi vastaajalla ohjaus ja tuki vaikuttivat suuresti valmistumiseen ajallaan sekä todistuksen hyviin arvosanoihin. Tällä hetkellä vastaaja tekee koulutustaan vastaavaa työtä kotihoidossa.

Vastaaja sai kertoa omia tuntemuksiaan ohjauksesta, ilmeni, että ohjauksesta ja tuesta oli iso apu koko koulutuksen ajan sekä yhteistyö sujui luontevasti ja mutkattomasti. Hankkeen työelämä koordinaattori antoi tukea henkilökohtaisesti, sähköpostin kautta, tekstiviestein ja puheluin. Nopeat vastaukset ja apu ongelmakohtiin takasi sen, että kaikki tehtävät tuli tehtyä.

Lopuksi pari lainausta annetuista vastauksista.

”Opiskelusta tuli varmempaa ja itsetuntoa kohottavaa, kun tiesi, että vaikeimpiinkin asioihin saan aina tukea ja apua.”

”Kiitos (työelämäkoordinaattori) kaikesta sun tuesta, en olisi valmistunut näin hyvin mielin ilman sinua, kiitos.”

Henkilökohtainen ohjaus auttaa onnistumaan

Opinportailta työelämään- hankkeen vaikuttavuus aliedustettujen henkilöiden opiskeluun, näyttäisi auttavan positiivisesti opiskeluiden etenemisiin ja valmistumisiin sekä estävän tai vähentävän mahdollisia opiskelujen keskeyttämisiä.  Lisäksi opiskelijoiden henkilökohtaiset ohjaukset näyttäisivät säästävän ryhmänohjaajien ja aineopettajien aikaa niin, ettei annettuja tehtäviä tarvitsee lähettää useampaa kertaa opiskelijalle takaisin korjausehdotuksineen eikä näin ollen edelleen lannista opiskelijaa opiskeluissaan.

Opettajana merkittävää ei-suomenkielisten opiskelijoiden ohjauksessa on ollut opiskelijan huolien ja onnistumisten jakaminen. On voitu kannustaa opiskelijaa, kun on kuultu häntä harjoittelun aikana. Opettaja pyrkii puhumaan selkokieltä. Opiskelijan harjoittelun aikana olemme keskustelleet tavoitteista ja vaihtaneet kuulumisia sähköpostilla, tekstiviestillä tai puhelimitse. Tämän lisäksi pidettiin väli- ja loppuarvioinnit opiskelijaa ohjaavan hoitajan läsnä ollessa, jos mahdollista.

Toimivalla harjoitteluyhteistyöllä opiskelijan, ohjaajan ja opettajan välillä saadaan aikaan onnistunut harjoittelu myös ei-suomea äidinkielenään puhuville opiskelijoille.


Lähteet:

Wenström, S., Koukkari, M. & Guttorm, T. 2018. Positiivista osaamisperusteista pedagogiikkaa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki.

Tietoa kirjoittajista:

Sinikka Vuorinen

Pälvi Lehtonen

Tietoa blogista:

Opin portailla -blogissa julkaistaan hankkeen toteuttajien kirjoituksia monikulttuurisesta työelämästä ja maahanmuuttajien työ- sekä opintopolkujen sujuvoittamisesta Suomessa.