Siirry sisältöön

Kaikkien kahvihuone! Kohti osallisuutta monikulttuuristuvissa työyhteisöissä

Henkilöitä eri taustoista ryhmäkuvassa sairaalasängyn ympärillä hoitajan työvaatteissa ja katsomassa iloisesti kameraan.
Tulevaisuuden työympäristöt ovat entistä monikulttuurisempia ja kansainvälisempiä. Jotta vältettäisiin kompastuskiviä ja monikulttuurinen työyhteisö saataisiin kukoistamaan, tarvitaan tietoa erilaisista kulttuurien toimintatavoista, avointa suhtautumista ja kannustusta vastavuoroiseen kohtaamiseen. Ennen kaikkea osallisuuden rakentaminen ja sen kokeminen työyhteisössä on tärkeää.

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hankkeen blogisarja esittelee niitä keskeisiä asioita, joita hankkeen aikana on haluttu ottaa esiin ja joiden avulla voidaan rakentaa toimivaa monikulttuurista työympäristöä. Tekstien teemoihin sukelletaan sekä työyhteisön, koulutuksen että työelämään siirtyvän opiskelijan ja työntekijän näkökulmasta.

Syksyn 2021 aikana ilmestyy kymmenen tekstiä. Tässä blogisarjan aloittavassa tekstissä keskitytään niihin seikkoihin, jotka sujuvoittavat monikulttuurisen työyhteisön toimivuutta.

Perehdy sosiaalisiin ja kulttuurisiin tapoihin

Uuteen työpaikkaan tulija perehdytetään työhön ja työkäytäntöihin. Monikulttuurisessa työyhteisössä perehdyttämisessä on syytä ottaa esiin myös sosiaaliset ja kulttuuriset tavat, sillä työyhteisön jäsenien on hyvä olla tietoisia yhteisönsä kulttuurisidonnaisista ulottuvuuksista.

Ulottuvuuksia on monenlaisia, esimerkiksi valtaetäisyys, yksilökeskeisyys ja yhteisöllisyys, maskuliinisuus ja feminiinisyys, epävarmuuden välttäminen ja epävarmuuden sietäminen sekä suhtautuminen aikaan ja aikatauluihin.

Löydä yhteinen sävel työntekoon

Valtaetäisyydet ovat eri kulttuureissa erilaisia. Suomalaisessa työkulttuurissa on vahva pyrkimys tasavertaisuuteen, jolloin valtaetäisyys työntekijöiden välillä on pieni. Tämä näkyy työpaikalla esimerkiksi rentona ja epämuodollisena keskusteluna riippumatta siitä ketkä keskusteluun osallistuvat.

Suuremman valtaetäisyyden kulttuurista tulevan sopeutuminen suomalaiseen työkulttuuriin voi vaatia paljon totuttelua.

Tiedosta kulttuuriset lähtökohdat

Naisen rooli esihenkilönä tai työparina voi tuntua vieraalta, jos omassa kulttuurissa naiset eivät ole edustettuina juuri vastaavanlaisissa työtehtävissä.

Suhtautuminen aikatauluihin on selkein huomattavissa oleva ero – suomalaisessa työelämässä, kun ollaan aina täsmällisiä.

Epävarmuuden sietämättömyys voi näkyä esimerkiksi siinä, että ei hyväksytä erilaista toimintatapaa työn prosesseissa, vaikka lopputulos voisi olla sama.

Tulevaisuuden työpaikalla kulttuuriosaaminen ja moninaisuuden hyödyntäminen edellyttää koko työyhteisön perehdyttämistä kulttuurisidonnaisiin ulottuvuuksiin.

Tasavertainen, kaikkien kahvihuone

Työyhteisön kulttuuri näkyy toimintatavoissa ja kielessä. Kahvihuone on suomalaisilla työpaikoilla yleensä koko yhteisön taukopaikka, jossa istutaan samassa pöydässä tasavertaisina riippumatta työtehtävistä tai asemasta työyhteisössä.

Keskustelu kahvihuoneessa on vapaamuotoisempaa, siellä puhutaan myös työn ulkopuolisista asioista ja jaetaan hiljaista tietoa – siksi onkin tärkeää huomioida työyhteisössä kaikki sen jäsenet, myös kahvihuoneessa!

Kieli osallisuuden työkaluna

Kieli voi olla mukaan ottavaa tai  poissulkevaa. Monikulttuurinen työyhteisö haastaa kaikki siihen kuuluvat miettimään toimivia kielenkäyttötapoja, jotta osallisuuden kokemus toteutuu.

Kielitietoisuuden ja selkokielen käytön koulutusta tarvitaan työpaikoille, jotta uuden työntekijän opastaminen helpottuu ja hänen suomen kielen taitonsa määrätietoisesti kehittyy. Tämä auttaa myös työharjoittelussa olevien ei-suomenkielisten opiskelijoiden kielitaidon kartuttamista.

Osallisuus rakentuu yhteistyössä

Yhteisöön kuuluminen on ihmisen perustarve, joka vahvistaa osallisuuden tunnetta. Kokemus hyvinvoinnista sekä turvallisuuden tunteesta kasvaa, kun henkilö tuntee olevansa osa yhteisöä. Tällä tavalla kohenee myös usko omiin mahdollisuuksiin.

Osallisuus on kehittyvä prosessi, jonka tavoitteena on vähentää syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Kokiessaan osallisuutta henkilö työskentelee aktiivisessa roolissa, asettaa työlleen tavoitteita, tekee yhteistyötä ja rakentaa verkostoja.

Yhdessä kohti rikkaampaa työkulttuuria

Yhdessä tekeminen, toisilta oppiminen, asioiden jakaminen ja monikulttuurisuuden hyödyntäminen vahvistavat työyhteisöä ja lisäävät työntekijöiden osallisuuden kokemusta.

Positiivinen asenne, ennakkoluulottomuus, uteliaisuus ja kulttuurin käytäntöjen ainakin osittainen tuntemus ovat valttia monikulttuurisessa työyhteisössä. Voimme oppia toisiltamme työyhteisössä monenlaisia asioita, kunhan astumme uuden eteen avoimin mielin!


Tietoa kirjoittajista:

Anu Halonen, projektipäällikkö Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Marja Tomberg, projektityöntekijä Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Tietoa blogista:

Opin portailla -blogissa julkaistaan hankkeen toteuttajien kirjoituksia monikulttuurisesta työelämästä ja maahanmuuttajien työ- sekä opintopolkujen sujuvoittamisesta Suomessa.