Siirry sisältöön

 

Tietosuojaselosteen laatimispäivä 24.3.2022
Hankkeen nimi ja kestoaika Opin portailta työelämään Satakunnassa. Toiminta-aika on 1.8.2019–30.6.2022.
Hankkeen kuvaus

 

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanke tukee maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opintoja ja siirtymää työelämään. Hankkeella vahvistetaan myös työelämän edustajien monikulttuurisuus- ja ohjausosaamista.

Hanke tarjoaa työelämälle monikulttuurisuus- ja kielitietoisuuskoulutuksia, valmennuksia sekä verkostotyötä. Hanke auttaa osaajia ja työpaikkoja löytämään toisensa

Hankkeen rekisterinpitäjä

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, PL 12, 00511 Helsinki
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava Liisa Leppänen, 050 563 5169, tietosuojavastaava@diak.fi

 

Hankkeen yhteyshenkilö

 

Projektipäällikkö Anu Halonen, p. 040 509 2432, anu.halonen@diak.fi

 

Hankkeen osapuolet

 

Hallinnoija on Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Osatoteuttajina toimivat Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu).

Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Mitä henkilötietoja hankkeessa käsitellään? Hankkeessa käsitellään koulutuksiin osallistujien henkilötietoja. Tietoja kerätään ilmoittautumisten yhteydessä sekä hankkeen vaikutustenarviointia varten. Kerättäviä henkilötietoja ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, ikä, äidinkieli, erityisruokavaliot, taustaorganisaatio, koulutustausta. Hankkeen toiminnan aikana voi nousta esiin erilaisia epäsuoria henkilötietoja.

 

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste?

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraava:

☐ Rekisteröidyn suostumus

☐ Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

☒ Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö

☐ Oikeutettu etu, mikä:

 

Käsitelläänkö hankkeessa arkaluonteisia henkilötietoja (EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä)? ☒ Hankkeessa ei käsitellä arkaluonteisia / erityisiä henkilötietoja

 

Hankkeessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia / erityisiä henkilötietoja:

☐ Rotu tai etninen alkuperä

☐ Poliittiset mielipiteet

☐ Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus

☐ Ammattiliiton jäsenyys

☐ Geneettiset tiedot

☐ Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten

☐ Terveystiedot

☐ Seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

☐ Rikostuomioihin tai rikkomuksiin liittyvät tiedot

Epäsuorasti voi käydä ilmi osallistujan etninen alkuperä tai uskonnollinen vakaumus.

Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen erityisehtoon:

☐ Tutkittava nimenomainen suostumus

☐ Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus

☐ Tutkittava on saattanut käsiteltävät arkaluonteiset tiedot julkisiksi

☒ Käsittely on tarpeen tärkeän yleisen edun vuoksi

☐ Muu, mikä:

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään? Henkilötietoja kerätään hankkeeseen seuraavista lähteistä:

☒ Suoraan tutkimukseen osallistuvilta

☐ Henkilökohtainen haastattelu, ei tallennettu

☒ Kyselylomake, paperinen

☒ Kyselylomake, sähköinen

☐ Videointi tai muu tallentaminen

☐ Muu tapa, mikä:

☐ Muualta kuin tutkimukseen osallistuvilta, mistä ja mitä tietoja:

☒ Osallistujalla ei ole velvollisuutta toimittaa tarvittavia henkilötietoja, hankkeen toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista.

 

Siirretäänkö tai luovutetaanko henkilötietoja hankkeen ulkopuolelle? ☒ Tietoja ei siirretä eikä luovuteta hankkeen ulkopuolelle

☐ Tietoja siirretään tai luovutetaan hankkeen ulkopuolelle, minne ja kenelle

 

Siirretäänkö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle? ☒ Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle

☐ Tietoja siirretään tai luovutetaan EU/ETA-alueen ulkopuolelle, minne ja kenelle:

 

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään? Asiakirjojen säilytysajat määritellään Diakin arkistonmuodostussuunnitelmassa ja ne pohjautuvat pääasiallisesti lainsäädäntöön, rahoittajan vaatimuksiin, korkeakoulujen yleiseen käytäntöön tai Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnollisten tarpeiden perusteella määrittelemiin säilytysaikoihin.

Hankkeen henkilörekisteriin kerätyt ja rekisterin piirissä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä rahoittajan vaatimuksista riippuen 10-15 vuotta.

Säilytysajan päättymisen jälkeen paperiset tiedot tuhotaan tietosuojasäiliössä ja sähköiset tiedot poistetaan järjestelmistä.

Miten henkilötiedot suojataan? ☒ Hankkeelle on tehty tietosuojan vaikutustenarviointi

 

Paperiaineistot

☐ Paperiaineistoa ei kerätä

☒ Paperiaineistoa kerätään, aineisto suojataan seuraavalla tavalla:

Aineisto pidetään lukollisessa tilassa.

Sähköiset aineistot

☒ Kaksivaiheinen tunnistautuminen

☒ Käyttäjätunnus

☒ Salasana

☒ Käyttöoikeuksien rajaaminen

☐ Muu, mikä:

Tutkimusaineiston anonymisointi / pseudonymisointi

☐ Tutkimusaineisto anonymisoidaan (kaikki henkilötiedot poistetaan täydellisesti niin, että tunnistamiseen ei voida palata eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja)

☒ Tutkimusaineisto pseudonymisoidaan (tunnistettavuuteen voidaan palata koodiavaimen tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja

☐ Tutkimusaineisto anonymisoidaan tai pseudonymisoida osin, miltä osin:

☐ Tutkimusaineistoa ei anonymisoida eikä pseudonymisoida, miksi:

 

Miten arkaluonteiset / erityisten henkilötiedot suojataan: Tietoa käytetään Diakin tunnusten kautta Diakin järjestelmissä.

 

Miten henkilötietoja käsitellään hankkeen päättymisen jälkeen (ennen hävittämistä)? ☐ Kaikki henkilötiedot hävitetään.

☐ Henkilötietoja (nimi, sähköposti, organisaatio) voidaan käyttää hankkeen jälkeen uutiskirjeen lähettämiseen.

☒ Tutkimusrekisterin henkilötiedot arkistoidaan pseudonymisoituna.

☐ Tutkimusrekisterin henkilötiedot arkistoidaan anonymisoituna.

 

Mihin ja miten aineisto arkistoidaan: Tiedot arkistoidaan Dynastyyn.

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Hankkeen henkilörekisteriä ja sen sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

 

Mitä oikeuksia minulla on rekisteröitynä? Sinulla on oikeus esittää pyyntö tietojesi tarkastamisesta tai oikaisemisesta. Pyyntö tehdään kirjallisesti lomakkeella Diakin julkisten verkkosivujen kautta: https://www.diak.fi/diak/organisaatio/tietosuoja-ja-saavutettavuus/#21f90a27

Pyynnön esittäjän henkilöllisyys varmistetaan lomakkeen lähettämisen yhteydessä vahvalla tunnistautumisella.

Voit tiedustella pyyntösi käsittelystä Diakin tietosuojavastaavalta.

Jos oikaistavaksi tai poistettavaksi pyydettyjä henkilötietoja ei voida enää yksilöidä tai poistaa hankkeessa syntyneestä tutkimusaineistosta, Diakin tietosuojavastaava tekee hallinnollisen päätöksen, voidaanko esitetty pyyntö toteuttaa. Vastaus ilmoitetaan sinulle kirjallisesti ja siitä on mahdollista valittaa tietosuojavaltuutetulle, joka on valtakunnallinen viranomainen.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, 00531 Helsinki

tietosuoja@om.fi

029 566 6700

www.tietosuoja.fi