Siirry sisältöön

Moduuliharjoittelu haastaa ja antaa

Hoitajia sairaalaympäristössä.
Ammattibarometrin 2021 mukaan Suomessa monista terveydenhuollon alan ammattilaisista on jo huutava pula. Jos uusia toimintamalleja ei suomea äidinkielenään puhuvien opiskelijoiden työelämään siirtymisen tukemiseksi oteta käyttöön, muuttuu työntekijäpula kestämättömäksi lähitulevaisuudessa.

Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto on yksi ratkaisu työntekijäpulaan. Hallituksen linjausten mukaan ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä kolminkertaistetaan vuoteen 2030 mennessä ja heidän työllistymisensä Suomeen nostetaan 75 prosenttiin. Koulutettua työvoimaa ei ole varaa jättää työllistämättä.

Tilanne vaatii uudenlaista ajattelua, opetushenkilöstön sekä työpaikkaohjaajien kouluttamista kieli- ja kulttuuritietoisuuteen sekä selkosuomen käyttöön.  Muuta kieltä kuin suomea äidinkielenään puhuvien opiskelijoiden ammattitaidon sekä työelämään siirtymisen turvaamiseksi tarvitaan entistä enemmän työelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä.

Onko kielitaito yhtä kuin ammattitaito?

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hankkeessa on kehitetty ja pilotoitu yhdessä työelämän kanssa monikulttuurista, monikielistä ja monialaista moduuliharjoittelumallia terveydenhuoltoalalla.

Tässä mallissa opiskelijoille kehittyy kyky vastuulliseen itseohjautuvaan työskentelyyn, tiimityöhön sekä kliiniseen päätöksentekoon perinteistä ohjausmallia paremmin. Keskiössä ovat asiakaslähtöinen oppiminen, ohjaajien tuki sekä vertaisoppiminen. Ohjaajien tehtävänä on antaa vastuuta, auttaa ja ohjata sekä olla opiskelijoiden taustatukena.

Piloteissa tärkeänä osana on ollut ammattitaidon oppimisen lisäksi kielen kehittyminen. Yhdessä työskennellessään suomenkieliset opiskelijat ovat oppineet selkokieltä ja ei-suomenkieliset opiskelijat ovat taas kehittyneet suomen kielen taidoissa.

Pilottien aikana on todettu, että suomen kielen oppiminen edellyttää kielen käyttämistä arkailemattomasti ja ennakkoluulottomasti vaikka se on haastavaa. Työpaikkaohjaajien rooli korostuu siinä, että suomen kieltä käytetään aktiivisesti. Myös opiskelijan erilainen kulttuuritausta tulee ottaa ohjauksessa huomioon.

Moduulissa työskentely on ollut antoisaa, mutta yhdessä oppiminen vaatii sitoutumista, motivaatiota, aikaa ja itsepohdiskelua kaikilta osapuolilta. Ohjaaminen selkokielellä vaatii ohjaajalta epävarmuuden sietämistä potilasturvallisuutta vaarantamatta.

Selkokieli vaatii myös kaikilta osapuolilta keskeneräisyyden sietämistä, sillä kielitaito ja ammattitaito kehittyy opiskelijoilla eri tahtiin. Ohjausresursseja on tärkeää tarkastella sekä harjoittelupaikoilla että koulussa, koska ammatillisen ohjaamisen lisäksi tarvitaan ohjausta kulttuuriin ja kieleen.

Monikulttuurista työyhteisöä kunnioittaen

Jotta kansalaiset saavat jatkossakin ammattitaitoista ja laadukasta hoivaa, hoitoa ja kuntoutusta, tulee löytää tapoja, joilla muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvat ammattilaiset sijoittuvat työelämään.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollossa pitää huomioida vielä paremmin monikulttuuriset työyhteisöt ja potilaat. Oppilaitokset eivät yksin kykene kouluttamaan terveydenhuollon ammattilaisia. Siksi yhteistyö eri terveydenhuollon harjoittelupaikkojen kanssa on välttämätöntä ja korvaamatonta.

Kiristyvässä työelämässä kiire ja ajanpuute verottaa luovuutta ja jaksamista. Olemme hankkeessa todenneet, että selkokielinen ja kielitietoinen ohjaus vaatii aikaa. Työnantajien, työntekijöiden, opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden on tärkeä pohtia vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi.

Koulutettua työvoimaa ei ole varaa jättää työllistämättä. Opin portailta työelämää Satakunnasta -hankkeessa on löydetty ratkaisumalli monikulttuurisesta, monikielisestä ja monialaisesta moduuliharjoittelumallista.


Tietoa kirjoittajista:

Maarit Harjanne, lehtori, hanketyöntekijä SAMK

Mari Törne lehtori, hanketyöntekijä SAMK

Marja Tomberg lehtori, hanketyöntekijä SAMK

Sari Lintukorpi päätoiminen tuntiopettaja, hanketyöntekijä SAMK

Hanna Rautava-Nurmi lehtori, hanketyöntekijä SAMK

Kuva:

Kimmo Turtiainen

Lähteet:

Ammattibarometri 2021

Tietoa blogista:

Opin portailla -blogissa julkaistaan hankkeen toteuttajien kirjoituksia monikulttuurisesta työelämästä ja maahanmuuttajien työ- sekä opintopolkujen sujuvoittamisesta Suomessa.