Siirry sisältöön

Harjoittelijat hankkeessa oppimassa ja tuomassa oman osaamisensa   

Monikulttuurinen kuva, kädet kuvaamassa yhteistyötä.
Tärkeä osa ammattikorkeakouluopintoja ovat harjoittelut, jotka suoritetaan työelämässä tai erilaisissa kehittämishankkeissa. Parhaimmillaan harjoitteluista hyötyvät kaikki osapuolet. Diakonia-ammattikorkeakoulun asioimistulkkauksen opiskelijat ovat merkittävässä roolissa Digillä opin portaille -hankkeen toiminnassa.  

Kevään 2022 aikana Digillä opin portaille -hankkeessa on mukana kuusi Diakin asioimistulkkauksen opiskelijaa. Osa on alkuvaiheen opiskelijoita ja osa on jo valmistumisvaiheessa. Harjoittelijajoukko on monikulttuurinen. Mukana on somalin, venäjän ja kiinan kielen ja kulttuurin osaajia. Harjoittelijoiden mukana olo hankkeessa hyödyttää monipuolisesti kaikkia, niin hanketta, harjoittelijoita itseään kuin hankkeen toimintoihin osallistuvia naisia. 

Merkityksellistä ja monipuolista osaamisen kehittämistä  

Harjoittelu kehittämishankkeessa tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden edistää omaa työelämäosaamistaan monipuolisesti. Hanketyössä korostuu prosessin hallinta, ja on tärkeää, että yhteinen tavoite on koko hanketiimillä kirkkaana mielessä alusta asti. Harjoittelijat sitoutuvat tavoitteeseen, vaikka ovat usein mukana osan hankkeen toiminta-ajasta. Tässä hankkeessa harjoittelijat pääsevät kehittämään osaamistaan muun muassa suunnittelu- ja kehittämistehtävistä, sisällöntuottamisesta, asiantuntijaroolissa toimimisesta, itsensä johtamisesta sekä tiimin jäsenenä toimimisesta.  

Asioimistulkkauksen opiskelijoiden osaaminen monikulttuurisuudesta ja kielitietoisuudesta auttaa hankkeen toiminnan suunnitteluvaiheessa, sillä harjoittelijoilla on hankkeen työntekijöitä monipuolisempi ymmärrys maahanmuuttajana elämisestä ja toimimisesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana hankkeen koulutuksen ideoinnissa, valmisteluissa ja toteutuksessa. Hankkeen järjestämässä koulutuksessa harjoittelijat toimivat esimerkiksi omakielisinä ohjaajina. Lisäksi koulutuksessa hyödynnetään harjoittelijoiden tuottamaa monikielistä materiaalia.  

Hankkeen tarjoamaan koulutukseen osallistuvat maahanmuuttajataustaiset naiset hyötyvät harjoittelijoiden työpanoksesta, sillä harjoittelijat auttavat rakentamaan koulutuksen siten, että siinä huomioidaan mahdollisimman hyvin eritasoiset kielenpuhujat. Lisäksi harjoittelijat mahdollistavat sen, että osallistujat saavat koulutuksessa yksilöllisempää ohjausta sekä myös omakielistä ohjausta. Harjoittelijat tekevät koulutuksen osallistujien käyttöön monikielistä koulutusmateriaalia. Yksilöllinen ohjaus ja kielitietoinen materiaali vahvistavat minäpystyvyyden kokemuksia.  

Kielitietoisella ohjauksella syvyyttä oppimiseen 

Yksi hyvä esimerkki kielitietoisen ohjauksen merkityksestä sattui toisella koulutusviikolla ryhmäohjauksen yhteydessä. Eräs osallistujista toivoi opetukseen teemaksi Wilma-sovelluksen käyttöä ja harjoittelijan tulkkauksen avulla selvisi, että osallistujalta puuttuivat kokonaan toimivat Wilma-tunnukset. Ilman tulkkausta tämä tieto ja ratkaisu tilanteeseen olisi todennäköisesti jäänyt saamatta. Näin harjoittelijat toimivat omakielisinä ohjaajina syventäen oppimiskokemuksia.  

Jo hankkeen ensimmäisten kuukausien aikana olemme huomanneet, miten hieno rikkaus harjoittelijat ovat hankkeelle. Tulevaisuudessa osaamme toivottavasti hyödyntää mukana olevia opiskelijoita yhä monipuolisemmin, sillä motivoitunut ja hankkeen merkitykselliseksi kokeva harjoittelijajoukko vaikuttaa pystyvän vaikka mihin!  


Kirjoittajat:

Miia Heininen
Kirjoittaja työskentelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa Digillä opin portaille –hankkeen projektipäällikkönä ja on kiinnostunut voimavaraistavasta työotteesta, monikulttuurisuudesta ja digitaitojen vahvistamisesta.

Katri Huovinen
Kirjoittaja työskentelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa Digillä opin portaille -hankkeen asiantuntijana ja on kiinnostunut monikulttuurisuudesta, kielitietoisesta uraohjauksesta ja suomen kielen opettamisesta toisena kielenä.

Johanna Tepsa
Kirjoittaja työskentelee Suomen Diakoniaopistossa Digillä opin portaille –hankkeen projektikoordinaattorina ja on kiinnostunut yksilöllisten opinpolkujen tukemisesta ja vahvuuksien hyödyntämisestä koulutus- ja uraohjauksessa.


Digillä opin portaille -hankkeen taustaa

  • Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 
  • Rahoituksen myöntäjä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
  • Toiminta-aika: 1.1.2022-31.8.2023 
  • Hankeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto 
  • Yhteistyökumppaneita ovat Puolivälikankaan suuralueen Asukasyhdistys ry, Vuolle-Setlementti ry ja Villa Victor 
  • Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä asioimistulkkauksen opiskelijoiden kanssa.