Siirry sisältöön

Palaute tulevan toiminnan suunnittelun perustana 

Kuvituskuva: Palaute tulevan toiminnna suunnittelun perustana_blogitekstiin
Digillä opin portaille -hankkeen ensimmäinen koulutus sai päätöksensä keväällä. Keräsimme osallistujalta palautetta koulutuksen aikana. Saatu palaute tarjoaa eväitä syksyn koulutusten suunnitteluun.  

Osallistujilta saatu palaute on arvokasta niin tulevien koulutusten järjestämisen kuin koko hankkeen toiminnan kehittämisen kannalta. Keräsimme kevään koulutuksesta palautetta osallistujilta sekä lyhyen viikkopalautekyselyn että palautekeskustelujen kautta. Viikkopalautetta kerättiin Webropol-kyselyn avulla ja palautekeskusteluissa hyödynnettiin tarpeen mukaan omakielistä ohjausta.  

Viikkopalaute

Osallistujilta kerättiin viikkopalautetta koulutuksen aikana yhteensä neljä kertaa. Viikkopalautteessa kysyttiin ”Millainen tunnelma jäi tästä viikosta?” ja ”Miltä sisällöt tuntuivat?”. Ensimmäiseen kysymykseen vastausvaihtoehdot olivat emojit :(, :I, 🙂 ja :D. Toiseen kysymykseen sai vastata janalla, jossa arvo 1 = Liian vaikeilta, arvo 3 = Sopivilta ja arvo 5 = Liian helpoilta.  

Ensimmäisen kysymyksen vastauksista 88% olivat positiivisia, eli vastaaja oli valinnut joko 🙂 tai :D. Ainoastaan yhdesti oli valittu :I. Toiseen kysymykseen oli valittu ”Sopivilta” 89% vastauksista. Vain yhden kerran oli valittu ”Liian helpoilta”.  

 Palautekeskustelut 

Palautekeskustelut toteutettiin koulutuksen viimeisellä kerralla. Palautekeskustelussa kysyttiin muun muassa 

  • Mikä oli tärkein koulutuksessa oppimasi asia? 
  • Selkeyttikö koulutus ajatuksiasi tulevasta urapolustasi? Miten? Mitkä koet suurimmiksi haasteiksi omalla urapolullasi? 
  • Miten koulutuksen käytännön järjestelyt sujuivat? 

Palautekyselyissä nousi vahvasti esille se, että kaikkia koulutuksen sisältöjä pidettiin tärkeänä. Tietokoneen peruskäyttötaitojen harjoittelu nähtiin merkityksellisenä oman työuran edistämisen kannalta. Lisäarvon koulutukselle toi se, että osallistujat saivat harjoittaa myös omaa suomen kielen taitoaan digitaitoja harjoitellessaan. Esimerkiksi työhakemuksen ja CV:n kirjoittaminen koettiin erittäin tärkeäksi, vaikka toisaalta myös haastavaksi. Osallistujat olisivat palautteen perusteella viihtyneet koulutuksessa pidempäänkin ja useampina päivinä viikossa. Toisaalta 2,5 tunnin toteutus kaksi kertaa viikossa aamupäivisin mahdollisti sujuvamman osallistumisen perheen ja kodin hoitamisen rinnalla. 

Palautteessa osallistujat kertoivat, että tietokoneen käyttö tuntuu nyt aiempaa paremmalta ja he ovat rohkaistuneet sen käyttämisessä. Konkreettisina opittuina asioina osallistujat mainitsivat muun muassa ”miukumaukun” löytämisen, siirtymisen tekstissä haluamaansa kohtaan ja kirjautumisen tietokoneelle. Myös oman osaamisen tunnistamiseen liittyvät harjoitteet nähtiin tärkeinä ja hankkeessa kehitetyt vahvuuskortit olivat olleet hyvä apu osaamisen sanoittamiseen. Oman osaamisen tunnistamisen -harjoitteista saatiin valmiita fraaseja esimerkiksi työhakemusta ja -haastattelutilanteita varten.  

Toiminta jatkuu

Opittuja asioita mainittiin palautekeskusteluissa paljon, mutta osallistujat kertoivat kaipaavansa vielä lisäharjoitusta ja -rohkaisua. Arvosanaksi koulutukselle annettiin täysi 10. Jokainen kevään koulutukseen osallistunut halusi tulla syksyllä uudestaan mukaan hankkeen toimintaan. Oman työllistymisen ja opiskelun suurimpina esteinä nähtiin kielitaidon puutteellisuus ja epävarmuus tietokoneen käytössä. Syksyllä 2022 hankkeessa alkaa uusia koulutuksia, joissa omaa osaamista suomen kielessä ja digitaidoissa voi edelleen kehittää. Saamamme palaute otetaan huomioon tulevan toiminnan suunnittelussa.  


Kirjoittajat:

Miia Heininen
Kirjoittaja työskentelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa Digillä opin portaille -hankkeen projektipäällikkönä ja on kiinnostunut voimavaraistavasta työotteesta, monikulttuurisuudesta ja digitaitojen vahvistamisesta.

Johanna Tepsa
Kirjoittaja työskentelee Suomen Diakoniaopistossa Digillä opin portaille -hankkeen projektikoordinaattorina ja on kiinnostunut yksilöllisten opinpolkujen tukemisesta ja vahvuuksien hyödyntämisestä koulutus- ja uraohjauksessa.


Digillä opin portaille -hankkeen taustaa

  • Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 
  • Rahoituksen myöntäjä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
  • Toiminta-aika: 1.1.2022-31.8.2023 
  • Hankeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto 
  • Yhteistyökumppaneita ovat Puolivälikankaan suuralueen Asukasyhdistys ry, Vuolle-Setlementti ry ja Villa Victor 
  • Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä asioimistulkkauksen opiskelijoiden kanssa.