Siirry sisältöön

Digillä opin portaille: Syksy 2022 paketissa 

Opiskelijoita ja hanketiimin jäseniä yhteiskuvassa.
Digillä opin portaille -hankkeessa on ollut toiminnantäyteinen syksy. Koulutuksia on järjestetty jopa kuusi kappaletta. Mukaan on mahtunut myös aktiivista viestintää ja yhteistyötä sekä erilaisten materiaalien työstöä.  

Digillä opin portaille -hankkeessa on syksyn 2022 aikana järjestetty yhteensä kuusi koulutusta: viisi maahanmuuttajataustaisille naisille ja yksi monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisille (Kuva 1). Koulutukset ovat tavoittaneet yhteensä 29 maahanmuuttajataustaista naista ja 22 monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaista. Koulutuksista saatu palaute on ollut positiivista. Maahanmuuttajataustaiset naiset ovat kertoneet, että he ovat esimerkiksi saaneet varmuutta tietokoneen peruskäyttöön, heidän suomen kielen taitonsa on vahvistunut ja tulevaisuuden suunnitelmat töiden ja opiskelun osalta ovat selkeytyneet. Toiminnasta kerätyissä palautteissa yksi toistuva teema on ollut koulutuksien myönteinen ilmapiiri ja sen merkitys osallistujien elämässä. Monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisista kolme neljäsosaa antoi koulutuksellemme korkeimman mahdollisen arvosanan ja loput yksi neljäsosaa toiseksi korkeimman. Heiltä erityisesti kiitosta saivat kouluttajien asiantuntemus ja monipuoliset sisällöt. 

 

Koulutukset syksyllä 2022

Kuva: Koulutukset syksyllä 2022.

Uusien kokonaisuuksien äärellä 

Hankkeen koulutukset räätälöidään aina osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tänä syksynä tämä tarjosikin paljon haasteita koulutuksien järjestäjille, sillä koulutuksiin osallistuneiden maahanmuuttajataustaisten naisten lähtökohdat suomen kielen ja digitaitojen opiskeluun olivat hyvin moninaisia. Osa osallistujista oli vasta Suomeen tulleita ja suomen kielen opettelu oli hyvin alussa, kun taas osa oli tottuneempia kielen käyttäjiä. Harjoitusta kielitaitoon kaivattiin kuitenkin kaikilla kielen opiskelun osa-alueilla kirjoittamisesta puhumiseen ja kielen rakenteisiin. Myös digitaitojen taso oli vaihteleva, sillä osalle tietokoneen käyttö oli varsin uutta, kun taas osa oli omassa maassaan tehnyt työuraa tietokoneen äärellä. Lisäksi kieliryhmiä oli useita, joten kokonaisuus vaati uudenlaista pedagogista organisointia. 

Syksy on ollut kaiken kaikkiaan erilaisten kokeilujen aikaa. Koulutuksien sisällöt ja ajankohdat olivat vaihtelevia. Kokeilimme järjestää koulutusta pidemmissä jaksoissa ja tiiviimpinä paketteina. Lisäksi erittelimme koulutuksia aihepiireittäin. Peruskurssilla keskityttiin tietokoneen käytön harjoitteluun ja suomen kielen taidon kehittämiseen, kun taas lyhyemmillä kursseilla aiheina oli muun muassa suomalainen koulutusjärjestelmä, työnhakutaidot ja etäopiskelutaidot. Osallistujat saivat tietoa myös monikulttuurisuuskeskus Villa Victorin toiminnasta ja työllistymismahdollisuuksista työelämäyhteistyön kautta.  

Keväällä tulossa 

Ensi keväänä hankkeen toiminta jatkuu täydellä tohinalla heti tammikuussa. Keväällä 2023 järjestämme maahanmuuttajataustaisille naisille kaksi koulutusta. Ensimmäinen koulutus alkaa 23.1. ja päättyy 22.2. Toinen koulutus alkaa 13.3. ja päättyy 13.4. Tuleviin koulutuksiin on yhteen kokonaisuuteen sisällytetty kaikki syksyn koulutuksissa käsitellyt teemat: tietokoneen peruskäytön harjoittelu, suomen kielen vahvistaminen, etäopiskelu- ja työnhakutaidot ja suomalaiseen koulutusjärjestelmään tutustuminen.  

Julkaisemme lisätietoja koulutuksista ja materiaaleista verkkosivuillamme. Kannattaa seurata meitä myös somessa @digillaopinportaille.  


Kirjoittajat:

Miia Heininen
Kirjoittaja työskentelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa Digillä opin portaille –hankkeen projektipäällikkönä ja on kiinnostunut voimavaraistavasta työotteesta, monikulttuurisuudesta ja digitaitojen vahvistamisesta.

Johanna Tepsa
Kirjoittaja työskentelee Suomen Diakoniaopistossa Digillä opin portaille –hankkeen projektikoordinaattorina ja on kiinnostunut yksilöllisten opinpolkujen tukemisesta ja vahvuuksien hyödyntämisestä koulutus- ja uraohjauksessa.


Digillä opin portaille -hankkeen taustaa

  • Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 
  • Rahoituksen myöntäjä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
  • Toiminta-aika: 1.1.2022 – 31.8.2023 
  • Hankeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto 
  • Yhteistyökumppaneita ovat Puolivälikankaan suuralueen Asukasyhdistys ry, Vuolle-Setlementti ry ja Villa Victor 
  • Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä asioimistulkkauksen opiskelijoiden kanssa.