Siirry sisältöön

Digillä opin portaille: Keskustelukortteja kehittämässä

Keskustelukortit
Kyky ilmaista itseään vieraskielisessä ympäristössä on osallisuuden kannalta merkittävää. Millaisia välineitä on kielenoppijan tukena ja mikä merkitys itsevarmuuden vahvistamisella on kielen oppimisessa? Keskustelukortit kehitettiin vastaamaan monipuolisiin kielen opiskelijoiden tarpeisiin. 

Harjoitteluni Digillä opin portaille -hankkeessa on päättymässä. Harjoitteluni tavoitteisiin kirjasin paljon koulun tavoitteita, sekä omia tavoitteitani. Tavoitteisiini olin kirjannut esimerkiksi hanketyön käytännöistä oppimisen, pedagogisen kokemuksen karttumisen ja monikulttuurisessa ympäristössä työskentelemisen.  

Keskustelukorttien matka 

Pitkän tavoitelistan lisäksi harjoitteluni alussa pääsin suunnittelemaan kehittämistehtävää yhteistyössä hankkeen kanssa. Kehittämistehtäväkseni tuli valmistella Keskustelukortit. Keskustelukortit ovat 32 kortin pakka, joka on jaettu Kerron itsestäni ja Työ ja opiskelu –teemojen alle. Kortit ovat selkokieliset suomen kielen oppimisen tueksi kehitetty työväline. Keskustelukorttien ulkoasun luomiseen käytin Canvan työkaluja. Korteissa on selkokielisten fraasien lisäksi havainnollistavaa kuvitusta, jotka on otettu Canvan kuvapankista. Kortit ovat saatavilla Digillä opin portaille -hankkeen nettisivuilta: https://opinportailla.diak.fi/keskustelukortit/  

Keskustelukortteja työstin yhdessä ohjaajieni ja suomen kielen asiantuntijan kanssa. Prosessi korttien työstämiseksi nousi aikuisille suunnattujen selkokielisten keskustelukorttien tarpeesta. Koska tähän tarpeeseen vastaavia kortteja ei löytynyt valmiiksi, lähdettiin kortteja kehittämään hankkeen sisällä. 

Kortteja on käytetty koulutuksessa ja osallistujat ovat antaneet korteista positiivista palautetta. Osallistujat harjoittelivat koulutuksissa runsaasti suomen kielioppia, joka voi olla paikoitellen hyvin haastavaa. Osallistujat ilmaisivat, että fraasien harjoittelu oli rohkaisevaa. Keskustelukortit ovat hyvä tuki kielen opiskelijalle itsensä ilmaisussa. Kyky ilmaista itseään vieraskielisessä ympäristössä on osallisuuden kannalta merkityksellistä ja lisää kielen oppijan itsevarmuutta. Ajattelen, että itsevarmuuden kartuttaminen rohkaisee kielen oppijaa myös haastavan kieliopin opiskelussa. Pidänkin Keskustelukortteja kokonaisvaltaisesti hyvänä työkaluna kielen opiskelijalle, niiden tukiessa sekä osallisuutta, että kielen oppimista.  

Itsensä ilmaisun merkitys 

Kyky ilmaista itseään uusissa sosiaalisissa ympäristöissä on tärkeää, mutta sen lisäksi kyky ilmaista omaa ammatillisuutta ja osaamista uudella kielellä on tärkeää. Tämä näkökulma on huomioitu näissä erityisesti aikuisille suunnatuissa Keskustelukorteissa sisällyttämällä pakkaan myös työhön ja opiskeluun liittyviä fraaseja. Mahdollisuus opiskeluun ja työhön on yhteiskuntaan integroitumisen kannalta merkittävää, joten tästä syystä Keskustelukorteissa haluttiin huomioida myös tämä näkökulma. 

Korttien kehittäminen osana harjoitteluani antoi minulle hurjasti uutta näkökulmaa osallisuuteen. Oli hienoa päästä soveltamaan omaa tietoani osallisuuden merkityksestä ja samalla kerryttää uutta tietoa maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvän työn näkökulmasta.  


Kirjoittaja:

Anni Elamaa, sosionomi-diakoni opiskelija 


Digillä opin portaille -hankkeen taustaa

  • Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 
  • Rahoituksen myöntäjä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
  • Toiminta-aika: 1.1.2022–31.8.2023 
  • Hankeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto 
  • Yhteistyökumppaneita ovat Puolivälikankaan suuralueen Asukasyhdistys ry, Vuolle-Setlementti ry ja Villa Victor 
  • Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä asioimistulkkauksen opiskelijoiden kanssa.